Проект по ОПАК

Целта на проекта е да се повиши капацитета на структурите на гражданското общество за ефективно партньорство с местните администрации при планирането, изпълнението, контрола и оценката на въздействието на плановете и стратегиите за регионално и местно развитие.

Врамките на 12-месечния проект ще бъде разработена цялостна Методология за партниране между структурите на гражданското общество и администрацията в процеса на разработване, изпълнение, контрол и оценка на въздействието на плановете и стратегиите за регионално и местно развитие, въз основа на опита и добрите практики в другите страни-членки. Предвидени са дейности, насочени към повишаване на капацитета на СГО да участват пълноценно в процеса на партниране с местните власти, чрез предоставяне на методически материали (Наръчник за партньорство) и обучение на техни представители за практическо прилагане на разработените принципи за партниране. Ефективното партниране между СГО и местните власти в процеса на планиране и изпълнение на политиките за местно развитие ще бъде насърчено чрез организирането на форуми за пилотно формулиране на интегрирани стратегии за местно развитие.

Очакваните резултати са:

  1. Проучени и систематизирани опита и добрите практики в партнирането между СГО и местните власти в страните-членки на ЕС в процеса на планиране и изпълнение на политиките за регионално развитие;

  2. Разработена Методология за партниране между СГО и местните власти в процеса на планирането, изпълнението, контрола и оценката на въздействието на плановете и стратегиите за регионално и местно развитие;

  3. Изготвени и разпространени сред СГО методически помагала (Наръчник за партньорство – 500 бр.) и други подобни информационни и разяснителни материали за участието им в процеса на планиране и изпълнение на регионалното развитие;

  4. Изготвени програми и обучителни материали, и проведени обучения на представители на СГО по партниране с местните власти в процеса на планирането, изпълнението, контрола и оценката на въздействието на плановете и стратегиите за регионално и местно развитие (по 1 обучение във всеки планов район NUTS II);

  5. Функционираща интернет страница на проекта с материали за подпомагане участието на СГО в процеса на планиране и изпълнение на политиките по регионално развитие;

  6. проведени съвместни семинари-дискусии между СГО и представители на местните власти (общини и области) за представяне на методологията за партниране и осъществяване на пилотни дискусии за практическо формулиране на интегрирани стратегии за местно развитие (по 1 семинар-дискусия във всеки планов раойн NUTS II);

  7. Опита и резултатите от проекта разпространени и популяризирани сред други НПО и обществеността.


Фондация АСА

No 7, ул. Николай Павлович, София, 1142, тел.: 9878924; 0888 601328; dmihailov@asa.bg, www.asa.bg


14 февруари 2013. На международна конференция в София, заедно с  Икономическия институт при БАН Аген...
Designed by Unisoft Net Ltd
powered by: bgwebs.net